FAQ

Rusak Business Services odpowiada na najczęściej zadawane pytania związane z działalnością agencji celnych.

1. Agencja celna – czym jest ?

Agencja celna to podmiot uprawniony do dokonywania przed organami celnymi w imieniu swoich mocodawców (Klientów) wszelkich czynności przewidzianych w Kodeksie Celnym.

2. Jakie są korzyści ze współpracy podmiotów dokonujących obrotu towarowego z zagranicą z agencją celną?

Agencja celna to wyspecjalizowana jednostka, powołana w celu zabezpieczenia przed urzędem celnym interesów swoich Klientów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Zatrudniony w agencji celnej personel, wciąż doskonalący swoje kwalifikacje, zapewnia optymalizację procedur celnych i procesów logistycznych. Klienci korzystający z usług takiej agencji, korzystają jednocześnie z wiedzy i doświadczenia jej pracowników, a także wypracowanych przez nich rozwiązań, stale weryfikowanych w kontekście zmieniających się przepisów. Szczególnie w polskich warunkach w których często następują zmiany przepisów, ma to duże znaczenie.

3. Jakie dokumenty są niezbędne do dokonania odprawy celnej?

Do dokonania odprawy celnej wymagane jest:

 • Upoważnienie do działania w formie przedstawicielstwa,
 • Faktura handlowa ze specyfikacją towarów,
 • Specyfikacja towarów lub lista towarowa, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji.
 • Dokumenty przewozowe,
 • Dokumenty rejestrowe podmiotu udzielającego upoważnienia,
 • Inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych lub przepisów szczególnych (np. świadectwa pochodzenia lub certyfikaty CE).

4. Co powinna zawierać faktura na potrzeby odprawy celnej?

Faktura powinna zawierać w szczególności: nazwę i adres kontrahenta, nazwę i adres nabywcy, numer, miejsce i datę wystawienia, rodzaj i ilość towarów oraz jego wartość wyrażoną w walucie wymienialnej lub walucie polskiej, cenę jednostkową, kraj pochodzenia towarów, warunki dostawy (wg INCOTERMS 2010).

5. Co powinno zawierać tłumaczenie faktury (specyfikacja towarów)?

Tłumaczenie faktury winno zawierać elementy niezbędne do prawidłowego zaklasyfikowania towarów do poz. PCN, a w szczególności: nazwę towaru, materiał z jakiego wytworzono towar. Opis zasady działania (w przypadku urządzeń) lub/i rodzaj i opis urządzeń, do których towar zostanie wykorzystany. Parametry w jednostkach (np. fizycznych), specyficznych dla danego towaru (np. żarówka 220V 75W). W przypadkach uzasadnionych można zrezygnować z niektórych z w/w punktów.

6. W jakim czasie należy dokonać zgłoszenia celnego?

Zgłoszenie powinno być dokonane, licząc od daty złożenia deklaracji skróconej w terminie do:

 1. dziewięćdziesiąt dni przy przewozie drogą morska.
 2. dwadzieścia dni przy przewozie inna drogą niż morska.

Terminy te mogą być przedłużone przez organ celny, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, złożony przed upływem terminu, odpowiednio o 30 dni i o 7 dni.

7.   Jak długo trwa odprawa celna w procedurze uproszczonej?

Odprawa celna w procedurze uproszczonej trwa ok. 30 minut od momentu zgłoszenia do Urzędu Celnego. Czas przygotowania zgłoszenia celnego zależy od poprawności dostarczonych dokumentów.

8.     Co to jest nr EORI i czy jest on potrzebny do odprawy celnej?

Przedsiębiorca prowadzący międzynarodową wymianę towarową podlega jednorazowej rejestracji, w wyniku której uzyskuje unikatowy numer identyfikacyjny EORI. Numer ten wymagany jest przy wszystkich transakcjach i procedurach celnych na terenie Unii Europejskiej. Wnioski rejestracyjne we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI) wraz z instrukcjami ich wypełnienia dostępne są w załącznikach 36 i 37 rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 22 lipca 2011 r.  w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (tekst jend.: Dz. U. Z 2014 r. poz. 237, z późn. zm.) lub na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl (dział: Cło).

Wnioski rejestracyjne składa się w urzędach lub oddziałach celnych według:

 • według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy bądź według miejsca, w którym dokonywana jest pierwsza czynność wymagająca posłużenia się numerem EORI, tylko w przypadku, gdy wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9.   Czy każdy towar można odprawić w procedurze uproszczonej?

Nie wszystkie towary mogą być odprawione w procedurze uproszczonej. Między innymi wyłączone są towary strategiczne oraz towary podlegające zakazom związanym z procedurą przywozu.

10.    Kogo dotyczy zwolnienie z należności celnych?

Zwolnione z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości, wysłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się w UE. Łączna rzeczywista wartość towaru nie może przekraczać 150 EUR za przesyłkę.

11.   Kiedy towar trafia do składu celnego, a kiedy do magazynu czasowego składowania?

Skład Celny: tu trafia towar przeznaczony do wprowadzenia na rynek krajowy lub eksport bez konieczności odprawy całości. Towar można wyprowadzać partiami. Czas składowania jest nieograniczony.

Magazyn czasowego składowania: jak sama nazwa wskazuje – magazyn czasowego składowania przeznaczony jest do krótkookresowego (maksymalnie 2 dniowego) okresu składowania.  Towar wprowadzany jest w celu m.in. zgromadzenia niezbędnych dokumentów aby nadać mu odpowiednie przeznaczenie celne, tj. dopuszczenie do obrotu, dalszy tranzyt lub dokonać transakcji sprzedaży w tranzycie. W magazynie czasowego składowania może być również dokonana wstępna weryfikacja dostarczonego towaru, w celu jego sprawdzenia ze zgodnością zamówienia.

12. Co to jest spedycja?

Spedycja to w najszerszym tego słowa rozumieniu obsługa przesyłki – zarówno w zakresie jej nadania, jak i odbioru, a także w związku z jej przewiezieniem. Zatem jest to działalność usługowa, która polega na zorganizowaniu przesyłania i przewożenia rzeczy (nacisk na określenie „przesyłka” jednoznacznie wyklucza przewozy  osobowe).

13. Czym spedycja różni się od transportu?

Spedytor posiadając odpowiednią wiedzę i podpisane z wieloma przewoźnikami (firmami transportowymi) umowy, optymalizuje dla danego rodzaju towaru koszt jego przewozu biorąc pod uwagę czas transportu. Spedytor zawsze działa w interesie właściciela towaru, a nie przewoźnika, na każdym etapie zabezpiecza jego interesy. Spedytor najpierw doradza swojemu Klientowi najlepsze opcje dostawy, a następnie czuwa nad jego towarem aż do momentu zakończenia przewozu. Spedytor może wykonać dla swojego Klienta wiele dodatkowych czynności, takich jak: ubezpieczenie, odprawa celna, zabezpieczenie należności za towar oraz wiele innych.

14. Co to jest list przewozowy?

Jest to dokument potwierdzający przyjęcie towaru do przewozu (umowa przewozu). Określa on zarówno towar, jak i sposób przewozu. List przewozowy zawiera fizyczny spis inwentarza przesyłanego przy pomocy transportu lądowego, wodnego czy powietrznego, a także transportu modalnego.

List przewozowy zawiera zwykle adres sprzedawcy, adres docelowy, numery referencyjne odbiorcy i dostawcy (np. numer zamówienia czy kod kontraktu), rodzaj przewożonego towaru oraz ilość i cenę jednostkową.

15. Co oznacza sformułowanie door to door?

Door to door oznacza dostawę bezpośrednio od drzwi nadawcy do drzwi odbiorcy, eliminujemy przeładunki i doładunki, system ten oznacza realizację dostawy towaru od momentu jego odbioru do momentu dostarczenia go odbiorcy, pełną obsługę spedycyjną, z uwzględnieniem transportu multimodalnego obejmując wszystkie związane formalności z realizacją transportu nadawcy i odbiorcy.

16. Co to są przewozy drobnicowe?

Są to przewozy przesyłek nie zajmujących całych kontenerów lub środków przewozowych. Zazwyczaj składają się one z wielu przesyłek dla różnych odbiorców.

17. Co to jest karnet TIR?

Międzynarodowy celny dokument tranzytowy, wystawiany przez towarzystwo udzielające gwarancji, zatwierdzony przez władze celne, na podstawie którego przewozi się towary – w większości wypadków zaplombowane przez władze celne – w pojazdach drogowych i kontenerach, zgodnie z wymaganiami konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego transportu towarów na podstawie karnetów TIR.

18. Jak zarejestrować się w systemie PDR?

Wnioskiem o rejestrację firmy w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) jest „Karta rejestracji”. W tejże karcie wykazuje się osoby/podmioty, które będą uprawnione do przesyłania/podpisywania zgłoszeń i innych dokumentów.

Do karty należy dołączyć:

 • aktualny dokument rejestrowy firmy,
 • wystawione przez firmę upoważnienia dla osób wymienionych w karcie,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł – z tytułu złożenia upoważnienia (od każdego stosunku pełnomocnictwa/przedstawicielstwa).

Rejestracji firmy w PDR można dokonać w dowolnej placówce celnej, natomiast należy pamiętać, że właściwą do rejestracji firmy w zakresie INTRASTAT jest wyłącznie Wydział INTRASTAT w Izbie Celnej w Szczecinie.

19. Co to jest AEO

AEO (Authorised Economic Operator) to instytucja określana w polskim porządku prawnym jako upoważniony przedsiębiorca. Przedsiębiorca, posiadający siedzibę na terenie UE, który po spełnieniu przewidzianych przepisami prawa warunków i kryteriów uzyskał jedno z pozwoleń AEO staje się wiarygodnym przedsiębiorcą i korzysta z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych.

Korzyści z posiadania statusu AEO

Korzyści przysługujące upoważnionym przedsiębiorcom uzależnione są od rodzaju statusu AEO. Wynikają one bezpośrednio z przepisów prawa unijnego i obejmują min.:

– Mniejszą liczbę kontroli dokumentów i kontroli fizycznych

– Priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli – przeprowadzenie kontroli poza kolejnością

– Wybór miejsca przeprowadzenia kontroli

– Uprzednie powiadomienie o wybraniu przesyłki do kontroli

– Szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych oraz wyłączność na stosowanie niektórych uproszczeń celnych

– Uznawanie statusu AEO w całej UE oraz z krajami partnerskimi, z którymi UE podpisała odpowiednią umowę,

– Ułatwienia w procesie ubiegania się o status zarejestrowanego agenta, znanego nadawcy i uznanego nadawcy

20. Co to jest upoważnienie

Jest to dokument potwierdzający ustanowienie przez przedsiębiorcę przedstawiciela celnego do reprezentowania jego interesów przed organami celnymi. Istnieją dwa rodzaje przedstawicielstwa- pośrednie i bezpośrednie.

W przypadku przedstawicielstwa pośredniego – przedstawiciel działa we własnym imieniu lecz na rzecz innej osoby. Przedstawiciel pośredni ponosi większe ryzyko swojej działalności.

W przedstawicielstwie bezpośrednim przedstawiciel działa na rzecz i w imieniu innej osoby. Odpowiedzialność przedstawiciela jest ograniczona, gdyż wszelkie zobowiązania są zaciągane na rzecz i w imieniu innej osoby.

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl

CC
informacjainformacja