GPSD

21.07.2021

POWRÓT

Rusak Trade Compliance News informuje:

  • Z końcem czerwca Komisja Europejska opublikowała propozycje rewizji 20-letniej dyrektywy 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSD). GPSD nakłada ogólne wymogi bezpieczeństwa na wszystkie produkty konsumenckie wprowadzane na rynek UE w zakresie, w jakim wymogi te nie zostały już nałożone przez konkretne zharmonizowane prawodawstwo unijne (np. dyrektywy i przepisy dotyczące oznakowania CE w odniesieniu do leków, wyrobów medycznych, zabawek dla dzieci, kosmetyków , chemikalia, żywność).
  • Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie bezpieczeństwa produktów do nowoczesnej gospodarki cyfrowej, a jednocześnie nakładają rygorystyczne środki ochrony konsumentów przed produktami niebezpiecznymi. Środki ochrony mają wpływ nie tylko na producentów towarów, ale także na podmioty łańcucha dostaw i rynki internetowe.

Kluczowe propozycje dotyczą:

  • Sprzedaży internetowej: na internetowe platformy handlowe działające jako pośrednicy między przedsiębiorcami, a konsumentami nałożone zostaną określone obowiązki. Będzie to np. obowiązek wyznaczenia pojedynczego punktu kontaktowego, który będzie współpracował z organami państw członkowskich w kwestiach bezpieczeństwa produktów. Punkt ten będzie zarejestrowany na portalu Safety Gate, aby szybko reagować na zgłoszone uwagi dotyczące bezpieczeństwa danego produktu. Platformy handlu elektronicznego mogą wymagać przeprojektowania swojego interfejsu internetowego w celu zapewnienia dostępu pewnych informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa.
  • Producentów: odpowiedzialność za ochronę zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów spoczywa na producencie towaru. Proponowane rozporządzenie przewiduje kary w wysokości do 4% rocznego obrotu towarowego za nieprzestrzeganie przepisów. Nowe przepisy ustalą dla producentów wymóg sporządzenia tzw. dokumentacji technicznej, która poza ogólnym opisem produktu, powinna zawierać jego podstawowe właściwości istotne dla oceny bezpieczeństwa danego produktu oraz analizę potencjalnych zagrożeń jakie może generować np. korzystanie z niego.
  • Podmiotów łańcucha dostaw: w całym łańcuchu dostaw podmioty gospodarcze będą odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa produktu- począwszy od weryfikacji czy producent/importer posiada wszystkie niezbędne dokumenty do zapewnienia identyfikowalności produktu i wprowadzenia środków naprawczych (np. wycofania towaru) jeśli uznane zostanie to za konieczne.
  • Szczególną kategorią podmiotów gospodarczych jest tak zwana „osoba odpowiedzialna”, która do tej pory była znana tylko w sektorach gospodarki o wysokim stopniu regulacji (np. kosmetycznym) i jest zasadniczo odpowiedzialna za wszelkie kwestie prawne lub te dotyczące zgodności z regulacjami unijnymi produktów wprowadzanych na rynek Unii przez producenta mającego siedzibę poza terytorium Ugrupowania. Zgodnie z projektowanymi przepisami w przypadku bezpośredniego importu towarów z krajów trzecich producent będzie musiał wyznaczyć tzw. osobę odpowiedzialną posiadającą siedzibą w UE.
  • Wycofania produktu: proponuje się szczegółowe przepisy mające na celu poprawę zakresu wycofywania produktów.
  • Nowych technologii i sztucznej inteligencji: proponowane ramy są neutralne pod względem technologicznym i będą miały zastosowanie do nowych/inteligentnych technologii i związanego z nimi ryzyka (np. cyberbezpieczeństwa, aktualizacji oprogramowania), chyba że istnieją szczególne przepisy sektorowe obejmujące te aspekty, takie jak proponowane rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji.

Przedstawiciele przedsiębiorstw są proszeni o przedstawienie opinii na temat proponowanych przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów przed dniem 1 września 2021 r., a po otrzymaniu informacji zwrotnych od zainteresowanych stron wniosek przejdzie przez proces legislacyjny, a Parlament Europejski i Rada zadecydują o ostatecznych nowych przepisach.

➡️ Więcej o proponowanych zmianach przeczytacie tutaj:

https://viewpoints.reedsmith.com/post/102h2od/major-overhaul-of-eu-product-safety-rules-proposed

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl