OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RUSAK BUSINESS SERVICES Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Odlewnicza 6, kod pocztowy: 03-231, NIP 113-00-80-883, REGON 010466179, KRS 0000086532 oraz RUSAK EAST Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie ul. Nad Drwiną 10, kod pocztowy: 30-741, NIP 677-007-95-84, REGON 350272919, KRS 0000177966.

 

II. Z Administratorem można skontaktować się drogą elektroniczną: rodo@rusak.pl ,telefonicznie +48 22 678 60 45, fax +48 22 678 61 28 bądź pisemnie na ww. adres korespondencyjny

 

III. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną: iod@rusak.pl

 

IV. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a. zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy;
b. wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych;
c. obsługi prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa;
d. tworzenia zestawień, statystyk i analiz na potrzeby wewnętrzne Administratora;
e. wysyłanie treści marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu;
f. przedstawienie oferty, mające prowadzić do zawarcia umowy;
g. odpowiedzi na wiadomości użytkowników serwisu.
V. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:
h. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
i. art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy;
j. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
k. art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. interes prawny Administratora

 

VI. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

VII. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w następujących przypadkach:

VIII. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

IX. Posiada Pani/Pan
• prawo dostępu do podanych p danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania danych osobowych;
• prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo do przeniesienia danych osobowych.
• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony

 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

X. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji celu na podstawie umowy oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

XI. Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Jednakże dane osób działających w imieniu Klientów i kontrahentów mogą być przekazywane Administratorowi w treści zawieranych umów lub zleceń. Zakres takich danych to imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy oraz służbowe dane kontaktowe. Administrator może także pozyskiwać dane z ogólnodostępnych źródeł, takich jak KRS, CEIDG czy biała lista podatników w celu próby nawiązania współpracy lub weryfikacji danych rejestrowych Klienta/kontrahenta. Zakres pozyskanych danych jest zgodny z zakresem publicznie udostępnionych w tych rejestrach informacji.

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl

CC
informacjainformacja