QUIZ- CO TY WIESZ O CLE?

27.11.2018

AKTUALNOŚCI

No właśnie, a co ty wiesz o cle? Zmierz się z naszym quizem i daj nam znać jak Ci poszło 🙂

1. Nomenklatura HS, na której jest oparta taryfa celna Unii Europejskiej nie zawiera działu 77, ponieważ:

A) Napoleon Bonaparte, na którego polecenie został stworzony zharmonizowany system oznaczania i kodowania towarów, będący pierwowzorem nomenklatury scalonej, uważał siódemkę za swoją pechową liczbę (7 lipca 1777 r. dowodząc 77 regimentem Gwardii Narodowej przegrał bitwę pod Vigantolette-sur-Mer).

B) w pierwszym drukowanym wydaniu nomenklatury scalonej pominięto dział 77 wskutek pomyłki drukarskiej.

C) przy tworzeniu nomenklatury scalonej uwzględniono protest rządu Izraela, uzasadniony tym, iż liczba 77 jest w Talmudzie liczbą świętą.

D) został on zarezerwowany do ewentualnego przyszłego wykorzystania w HS.

2. Wiążąca Informacja Taryfowa określa:

A) wytyczne Komisji Europejskiej co do wysokości kar za wykroczenia i przestępstwa celne.

B) stawki celne oraz podatkowe dla danego towaru.

C) klasyfikację (właściwy kod taryfy celnej) danego towaru na terytorium Unii Europejskiej.

D) pochodzenie danego towaru, zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Unii Europejskiej.

3. Wibratory należy taryfikować:

A) pod kodem CN 8479 89 97 90 („Maszyny i urządzenia, mechaniczne, posiadające indywidualne funkcje, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale – pozostałe”).

B) pod kodem CN 8509 80 00 00 („Pozostałe urządzenia gospodarstwa domowego”).

C) pod kodem CN 9019 10 10 00 („Aparatura do wibracyjnego masażu elektrycznego”)

D) jak dotąd, nie dokonano taryfikacji tego towaru, ze względu na ograniczenia w obrocie towarowym z zagranicą w stosunku do tego typu towarów.

4. Opakowania przywożone puste z krajów trzecich i przeznaczone do powrotnego wywozu z zawartością pochodzącą z UE, w celu uniknięcia konieczności zapłaty cła, można objąć procedurą:

A) odprawy czasowej

B) uszlachetniania czynnego

C) tranzytu

D) wyłącznie dopuszczenia do obrotu (nie ma możliwości uniknięcia obowiązku zapłaty cła).

5. Maszyny i urządzenia przywożone na obszar Unii Europejskiej do przeprowadzenia testów, eksperymentów lub pokazów, a następnie wywożone z powrotem do krajów trzecich, w celu uniknięcia konieczności zapłaty cła można objąć procedurą:

A) składu celnego

B) uszlachetniania czynnego

C) odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych.

D) dopuszczenia do obrotu (nie ma możliwości uniknięcia obowiązku zapłaty cła).

6. Maszyny i urządzenia, które będą w celach zarobkowych użytkowane na terytorium Unii Europejskiej można objąć:

A) wyłącznie procedurą dopuszczenia do obrotu.

B) procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych.

C) procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych.

D) wyłącznie czasowym składowaniem lub procedurą dopuszczenia do obrotu.

7. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Unijnego Kodeksu Celnego, organy celne mają obowiązek rozpatrzyć złożony do nich wniosek i wydać decyzję w terminie:

A) 120 dni od daty przyjęcia wniosku

B) 90 dni od daty przyjęcia wniosku

C) 60 dni od daty przyjęcia wniosku

D) 30 dni od daty przyjęcia wniosku

8. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Unijnego Kodeksu Celnego, procedura tranzytu zostaje zamknięta przez organy celne, jeżeli:

A) towary objęte procedurą tranzytu zostały przedstawione w niezmienionym stanie i w wyznaczonym terminie w urzędzie celnym przeznaczenia.

B) urząd celny przeznaczenia potwierdził prawidłowość zakończenia procedury tranzytu komunikatem IE 45.

C) towarom objętym procedurą tranzytu, po jej zakończeniu zostało nadane inne przeznaczenie celne.

D) jeżeli na podstawie porównania danych dostępnych w urzędzie celnym wyjścia i danych dostępnych w urzędzie celnym przeznaczenia organy celne są w stanie stwierdzić, że procedura została zakończona w prawidłowy sposób.

9. Zgodnie z „Podręcznikiem dotyczącym procedur tranzytowych”, wydanym przez Komisję Europejską, gwarant może uznać operację tranzytową za zamkniętą, jeżeli:

A) otrzymał z systemu NCTS komunikat IE 45.

B) w systemie została odblokowana kwota zabezpieczona na jego zabezpieczeniu tranzytowym.

C) w terminie dziewięciu miesięcy, licząc od dnia, w którym towary miały zostać przedstawione
w urzędzie celnym przeznaczenia, nie otrzymał z systemu NCTS powiadomienia, że procedura
nie została zamknięta.

D) jeżeli nie otrzymał zawiadomienia, że operacja tranzytowa nie została zamknięta.

10. Artykuł 103 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego stanowi, iż o długu celnym można powiadomić dłużnika w okresie maksymalnie trzech lat od dnia jego powstania, zaś 2 art. 103 mówi, iż „w przypadku gdy dług celny powstał w wyniku czynu, który w czasie popełnienia podlegał sądowemu postępowaniu karnemu, okres trzech lat przewidziany w ust. 1 przedłuża się minimalnie do pięciua maksymalnie do dziesięciu lat zgodnie z prawem krajowym”.
W jaki sposób organy celne muszą udowodnić, iż „dług celny powstał w wyniku czynu, który w czasie popełnienia podlegał sądowemu postępowaniu karnemu” ?

A) nic nie muszą udowadniać, rozstrzygają to wedle własnego widzimisię.

B) w danej sprawie musi być wydane prawomocne orzeczenie sądowe.

C) w danej sprawie musi być wydane co najmniej nieprawomocne orzeczenie sądowe.

D) w danej sprawie musi być co najmniej wszczęte postępowanie karne.

 

Poniżej w linku znajdziecie poprawne odpowiedzi:

ODPOWIEDZI DO QUIZU