Unijna reforma celna - polskie tłumaczenie projektu rozporządzenia

15.09.2023

POWRÓT

💥 Rusak Trade Compliance News informuje:

▶️W maju tego roku Komisja Europejska przedstawiła projekt nowego Unijnego Kodeksu Celnego.
▶️Zakłada on m.in. powstanie Centrum Danych Celnych, uzupełniającego infrastrukturę informatyczną służb celnych w państwach członkowskich Unii. Projekt przewiduje także ustanowienie Urzędu UE ds. Celnych, który miałby koordynować i nadzorować współpracę operacyjną pomiędzy organami celnymi państw członkowskich, a także wyższej formy upoważnionego przedsiębiorcy czyli Trust and Check tradera.
🗣Szykuje się prawdziwa rewolucja.
👉Dostępne jest już polskie tłumaczenie niniejszego aktu prawnego https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b2fb9bcf-f871-11ed-a05c-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF

▶️W dniu 17 maja 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła wnioski dotyczące kompleksowej reformy unii celnej UE, która ma służyć nie tyko samej nowelizacji UKC.
📣„Reforma jest odpowiedzią na obecną presję, pod którą działają służby celne UE, w tym ogromny wzrost wolumenu handlu, zwłaszcza elektronicznego, szybko rosnącą liczbę nowych przepisów unijnych a także zmieniające się realia geopolityczne w tym międzynarodowe kryzysy.”
▶️Główne obszary potencjalnych zmian UKC:
✔️usprawnienie wspólnego zarządzania ryzykiem
✔️dostosowanie przepisów celnych dot. e-commerce
✔️uproszczenie formalności celnych dla wiarygodnych i zaufanych przedsiębiorców
✔️zmiana sposobu zarządzania cłami w UE i zacieśnienie współpracy z innymi organami w krajach członkowskich

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl

CC
informacjainformacja