Zmiany v VAT

26.06.2020

AKTUALNOŚCI

1 lipca wchodzą w życie zmiany w art. 33a „ustawy o podatku od towarów i usług”  wprowadzone USTAWĄ z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych – (Dz.U. poz. 1495)
Główne zmiany:
  • Odejście od wymogu realizacji zgłoszenia celnego w procedurze uproszczonej ( wpis do rejestru, art. 182 UKC  lub zgłoszenie uproszczone, art. 166 UKC) dla zastosowania art. 33a
  • Od 1 lipca możliwa będzie realizacja importu z zastosowaniem art. 33a  przez każdy podmiot będący czynnym podatnikiem VAT i pod warunkiem korzystania z przedstawiciela celnego ( agencji celnej)
  • Odejście od wymogu  pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze lub rezygnacji rozliczania podatku na zasadach określonych w art. 33a.
W związku z odroczeniem z wprowadzeniem JPK VAT – do 1 października 2020, nadal pozostaje
  • Obowiązek  przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.