Rusak Business Services Polityka prywatności i cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez poprzez stronę internatową przez Administratora: RUSAK BUSINESS SERVICES Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Odlewnicza 6, kod pocztowy: 03-231, NIP 113-00-80-883, REGON 010466179, KRS 0000086532.

Polityka Prywatności obejmuje następujące strony internetowe administrowane przez Administratora:
https://rusak.pl/

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zebranych przy korzystaniu ze stron Administratora.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

I. Definicje:

Administrator – RUSAK BUSINESS SERVICES Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Odlewnicza 6, kod pocztowy: 03-231, NIP 113-00-80-883, REGON 010466179, KRS 0000086532.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający pod domeną

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Dane osobowe zbierane na stronie internetowej

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest poprzez następujący adres e-mailowy iod@rusak.pl lub poprzez adresy pocztowe: RUSAK BUSINESS SERVICES Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Odlewnicza 6, kod pocztowy: 03-231, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
 2. Podczas korzystania ze strony internetowej możemy przetwarzać dane osobowe użytkowników, takie jak:
  a. Imię i nazwisko,
  b. Numer telefon
  c. Adres e-mail
  d. Adres korespondencji
  e. CV
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników i współpracowników Administratora na podstawie nadanych upoważnień. Każda z osób, która została dopuszczona do przetwarzania danych osobowych została zapoznana z zasadami ochrony danych osobowych oraz zobowiązała się do zachowania w tajemnicy udostępnionych informacji.
 4. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotowi zewnętrznemu, który wspiera Administratora przy realizacji celów przetwarzania min. obsługi marketingowej, obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej, doradczej.
 5. Administrator korzysta z usług jedynie profesjonalnych podmiotów, którzy gwarantują wykonywanie usługi na najwyższym poziomie oraz zapewniają bezpieczeństwo powierzonych informacji.
 6. Poprzez stronę internetową może nastąpić przekierowanie na inną stronę internetową, zarządzaną przez innego Administratora. RUSAK nie odpowiadają za przetwarzane danych osobowych poprzez inne strony internetowe. Przy każdej nowej wizycie użytkownik powinien zapoznać się z treścią Polityki prywatności.

III. Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a. tworzenia zestawień, statystyk i analiz na potrzeby wewnętrzne Administratora;
  b. wysyłanie treści marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu;
  c. przedstawienie oferty, mające prowadzić do zawarcia umowy;
  d. odpowiedzi za wiadomości użytkowników serwisu;
  e. prowadzonej rekrutacji;
  f. śledzenia statusu realizowanej usługi;
  g. zaproszenia na eventy organizowane przez Administratora.
 2. Administrator świadczy następujące Usługi elektroniczne:
  a. Newsletter;
  b. Formularz kontaktowy;
  c. Rejestracja konta;
 3. Korzystanie z Usługi elektronicznej Newsletter następuje poprzez złożenie oświadczenia o chęci skorzystania z tej Usługi poprzez wpisanie swoich danych w wyznaczonym formularzu oraz zatwierdzenie zgody. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony
 4. Usługa newslettera polega na dostarczaniu zapisanym użytkownikom (za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres Użytkownika podany w ramach procedury rejestracji, bieżących informacji z branży celnej i handlu międzynarodowego tworzonych przez Administratora.
 5. Newslettera świadczona jest za pośrednictwem strony internetowej platformy Get Response www.getresponse.pl (dalej jako: „Strona Internetowa”).
 6. Rejestracja do usługi Newslettera oznacza akceptację przez Użytkownika niniejszej Polityki prywatności.
 7. Aby dokonać rejestracji do usługi Newslettera należy:
  a. wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej poprzez podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska, którą reprezentuje Użytkownik;
  b. zaznaczyć pole „zapisz się teraz”;
  c. wykonanie powyższego oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail Użytkownika Newslettera jako informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219, tekst jednolity oraz akceptację niniejszej Polityki prywatności.
 8. Wyrażenie zgody, o której mowa w punkcie powyżej, jest całkowicie dobrowolne – niemniej jednak jest również konieczne do korzystania z usługi Newslettera. Niewyrażenie przedmiotowej zgody spowoduje, że usługa Newslettera nie będzie mogła być świadczona.
 9. Do korzystania z usługi Newslettera konieczne są:
  a. posiadanie odpowiednich urządzeń: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne wraz z dostępem do Internetu;
  b. dostęp do poczty elektronicznej.
 10. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Administratorowi np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rusak@rusak.pl lub pisemnie na adres: RUSAK BUSINESS SERVICES Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Odlewnicza 6, kod pocztowy: 03-231. Wzór oświadczenia o rezygnacji z usługi Newslettera stanowi załącznik do niniejszej Polityki prywatności – przy czym posługiwanie się nim nie jest konieczne.
 11. Ponadto, Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera klikając na link „anuluj subskrypcję” umieszczony w stopce każdego Newslettera.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newslettera w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera Administrator poinformuje Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany w ramach procedury zapisywanie się na Newsletter.
 13. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych podczas rejestracji do usługi Newslettera oraz podczas korzystania z niej. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w przypadku, gdy ulegną one zmianie.
 14. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi Newslettera zgodnie z prawem oraz zasadami określonymi w niniejszej Polityce prywatności. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 15. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych czynności, które w jakikolwiek sposób zakłócałyby funkcjonowanie usługi Newslettera, Strony Internetowej lub jej elementów, w tym w szczególności zobowiązuje się powstrzymać od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony Internetowej lub jej elementów technicznych.
 16. Administrator jest upoważniony do wprowadzania dowolnych zmian w usłudze Newslettera, jak również do zaprzestania, trwale lub okresowo, świadczenia usługi bez podania przyczyny.
 17. Newsletter jest objęty prawami autorskimi lub innymi prawami przysługującymi Administratorowi lub innym osobom.
 18. Reklamacje dotyczące usługi Newslettera mogą być składane przez Użytkownika na przykład:
  a. pisemnie na adres Administratora: RUSAK BUSINESS SERVICES Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Odlewnicza 6, kod pocztowy: 03-231.
  b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rusak@rusak.pl
 19. Zaleca się, aby reklamacja zawierała opis reklamacji, żądanie Użytkownika oraz dane Użytkownika. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 20. Administrator w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Użytkownika reklamacji ustosunkuje się do reklamacji oraz powiadomi Użytkownika o sposobie dalszego postępowania.
 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 roku, poz. 459, tekst jednolity), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 roku, poz. 683, tekst jednolity) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219, tekst jednolity).
 22. Formularz oświadczenia o rezygnacji z usługi Newslettera stanowi załącznik numer 1 do Polityki prywatności i jest jego integralną częścią.
 23. Podanie danych osobowych w celu przesyłania informacji na wskazany adres e-mail (zapisu do Newslettera) jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Użytkownika zgoda. Podanie danych osobowych w celu skorzystania z formularza kontaktowego jest dobrowolne, jedna konieczne w celu odpowiedzi na Pani pytanie. Jeżeli nie chce Pani/Pan podać swoich danych osobowych prosimy o kontakt telefoniczny z Administratorem.
 24. Usługa elektroniczna Konto Klienta jest świadczona w celu zarządzania przez Klienta jego danymi umożliwiającymi korzystanie z Konta oraz śledzenie procesu realizacji usługi.
 25. W Formularzu rejestracji w celu założenia Konta niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: adresu e-mail, hasła, imienia, nazwiska. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 26. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza rejestracji przez Klienta, wyrażeniu obligatoryjnych zgód oraz złożeniu obligatoryjnych oświadczeń, w tym poprzez kliknięcie pola „Rejestruj”.
 27. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieokreślony, nieodpłatnie.
 28. Klient może zrezygnować z Usługi elektronicznej Konto bądź ją zareklamować poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora:
  a. pisemnie na adres Administratora: RUSAK BUSINESS SERVICES Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Odlewnicza 6, kod pocztowy: 03-231 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rusak@rusak.pl
 29. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:
  a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  b. art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy;
  c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  d. art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. interes prawny Administratora.

IV. Zasady i czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody bądź w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratora, do czasu określonego w przepisach prawa lub realizacją celu przetwarzania.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

V. Przesyłanie danych osobowych poza granice UE

 1. Administrator może korzystać z narzędzi podmiotów, które mają swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej: EOG) lub które mogą przechowywać dane poza EOG. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych. Administrator zastosuje wszelkie dostępne prawnie środki ochrony w celu zabezpieczenia przekazania tych danych. Do przekazywania danych poza EOG może dochodzić na podstawie wyjątków przewidzianych w art. 49 RODO, o ile mają zastosowanie warunki określne w tym artykule. Informacje na temat stosowanych zabezpieczeń raz zakresu danych przesyłanych poza EGO można uzyskać kontaktując się z Administratorem bądź IOD.

VI. Profilowanie

 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

VII. Rekrutacja

 1. Dane osobowe podane w procesie rekrutacji, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą kandydat wyraził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Niepodanie ich nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 2. Dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 18 miesięcy.
 3. Do danych osobowych mogą mieć dostęp dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting oraz dostawcy systemów informatycznych.
 4. CV powinno zawierać klauzulę zgody o treści:
  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji (jeżeli CV ma być brane pod uwagę w przyszłych rekrutacjach).
 5. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rekrutacja@rusak.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@rusak.pl
 6. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@rusak.pl

VIII. Działalność na portalach społecznościowych

 1. Administrator jest właścicielem kont na portalach społecznościowych:
  a. Facebook https://www.facebook.com/RusakBusinessServices/
  b. LikedIn https://www.linkedin.com/company/rusak-business-services-sp.-z-o.o./
  c. YouTube https://www.youtube.com/watch?v=-VEvJwZbfjI
  d. Instagram https://www.instagram.com/rusak_business_services/
 2. Administrator prowadzi i zarządza kontami na serwisach społecznościowych w celu promowania produktów, usług oraz swojej działalności. W ramach tych działań administruje danymi osobowymi użytkowników portalów społecznościowych, którzy obserwują profile Administratora, w tym biorą udział w konkursach, wydarzeniach oraz prowadzą dialog zarówno z Administratorem jak i innymi użytkownikami za pośrednictwem kont zarządzanych przez Administratora.
 3. Jeżeli użytkownik będzie chciał zakończyć przetwarzanie danych osobowych udostępnionych za pośrednictwem portali społecznościowych, powinien zaprzestać obserwowania profili Administratora, wykorzystując opcje wykorzystywane przez portal, np. kliknąć przycisk „Lubię to” na portalu Facebook.
 4. Wszelkie prawa do znaków (w tym logo), prawa autorskie, prawa do baz danych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej do treści strony internetowej oraz profili na portalach społecznościowych należą do Administratora.
 5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, korzystanie w jakiejkolwiek formie oraz powielanie, w całości lub w części, treści strony internetowej w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora oraz autora testu.
 6. Treści prezentowane na stronie internetowej oraz profilach na portalach społecznościowych mają na celu promocję działalności Administratora. Wykorzystywanie materiałów w innym celu jest zabronione.
 7. Materiały udostępnione na profilach społecznościowych Administratora są jego własnością bądź zostały udostępnione za zgodą autorów tych treści.
 8. Użytkownik, który korzysta z profili na kontach społecznościowych Administratora oświadcza, że umieszczane przez niego Treści:
  a. nie będą nieodpowiednie. Treść uznawana jest za nieodpowiednią, gdy:
  i. stanowi plagiat, jest szkalująca, obraźliwa, napastliwa, nieprawdziwa, wprowadzająca w błąd, uwłaczająca, dyskryminująca, ma charakter groźby, nękania, wyraża uprzedzenia na tle rasowym lub seksualnym;
  ii. zawiera elementy prześmiewcze, niekulturalne, obraźliwe, wyzwiska, nieprzyzwoite sugestie, przekleństwa;
  iii. zawiera cytaty wypowiedzi innych użytkowników wyrwane z kontekstu w celu stworzenia nieprawdziwego lub negatywnego wrażenia;
  iv. jest nieprzyzwoita, niecenzuralna lub ma charakter pornograficzny; lub
  v. stanowi naruszenie prawa do poufności lub prywatności innej osoby,
  b. nie przyniosą uszczerbku dla żadnych toczących się postępowań prawnych, o których użytkownik wie;
  c. nie będą zawierać oskarżeń o brak przyzwoitości ani osobistej krytyki skierowanych przeciwko pracownikom Administratora;
  d. z dużym prawdopodobieństwem nie będą: (i) powodowały strachu, niepewności ani niepokoju innej osoby, (ii) podżegać do naruszenia zasad współżycia społecznego; ani (iii) pobudzać do agresji lub nienawiści na tle rasowym lub religijnym,
  e. nie będą naruszać żadnych praw autorskich, znaków towarowych, patentów ani innych praw własności intelektualnej Administratora lub jakiejkolwiek osobie trzeciej;
  f. nie będą technicznie szkodliwe (włączając, w szczególności, wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki komputerowe, szkodliwe komponenty, uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie, szkodliwe dane lub działania);
  g. nie będą stanowiły oferty, reklamy ani promocji żadnego produktu lub usługi ani też nie będą zawierały próśb o dotację lub wsparcie finansowe;
  h. nie będą stanowiły spamu ani nachalnej reklamy rozsyłanej pocztą;
  i. nie będą miały na celu podszywania się pod inną osobę ani innej nieprawdziwej prezentacji tożsamości użytkownika, jego przynależności lub pozycji;
  j. nie będą prezentowały ani zachęcały do zachowań, które mogłyby być uznane za przestępstwo, prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub są sprzeczne z prawem.
 9. Użytkownik może umieszczać na profilu Administratora odsyłacze do innych stron i podstron internetowych, jeżeli:
  a. treści lub odsyłacze do takich stron lub podstron internetowych nie naruszą żadnych zapisów Polityki prywatności;
  b. regulaminy korzystania z takich stron lub podstron internetowych dopuszczają umieszczenie odsyłaczy do nich;
  c. są one wyraźnie i widocznie oznaczone jako odsyłacze;
  d. treści stron lub podstron internetowych mają wyraźny związek z Treścią, przy której umieszczony zostaje odsyłacz; oraz
  e. odsyłacz nie powoduje automatycznego pobierania żadnych plików.
 10. Administrator zastrzega, że wszelkie treści niezgodne z powyższymi zasadami, a przede wszystkim komentarze mające charakter:
  a. szkalujących, nieprawdziwych i wprowadzających w błąd;
  b. obraźliwych, znieważających lub zawierających groźby;
  c. niecenzuralnych lub o charakterze seksualnym;
  d. o charakterze napastliwym, rasistowskich, seksistowskich, homofobicznych lub dyskryminujących jakąkolwiek religię lub inne grupy osób.
  Będą niezwłocznie kasowane.
 11. Bez wyraźnej zgody Administratora, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownego umieszczania jakichkolwiek Treści lub innych materiałów lub aplikacji, które zostały uprzednio usunięte.

IX. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

X. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 • Konfiguracji serwisu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści; rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 • realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 • zapamiętania lokalizacji użytkownika poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

XI. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Zobacz, jak wyłączyć mechanizm cookies:

W przeglądarce Chrome
W przeglądarce Firefox
W przeglądarce Opera
W przeglądarce Internet Explorer
W przeglądarce Safari

XI. Regulamin Newslettera w Rusak Business Services Sp. z o.o.

1. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do świadczenia usługi newslettera przez Rusak Business Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odlewnicza 6, 03-231 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000086532, NIP: 1130080883, REGON: 010466179, kontaktowy adres e-mail: rusak@rusak.pl (dalej jako: „Administrator”).
 2. Usługa newslettera polega na dostarczaniu zapisanym użytkownikom (dalej jako: „Użytkownicy”), za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres Użytkownika podany w ramach procedury rejestracji, bieżących informacji z branży celnej i handlu międzynarodowego tworzonych przez Administratora (dalej jako: „Newsletter”).
 3. Usługa Newslettera świadczona jest za pośrednictwem strony internetowej platformy Get Response www.getresponse.pl (dalej jako: „Strona Internetowa”).
 4. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

2. Rejestracja i korzystanie z usługi Newslettera.

 1. Rejestracja do usługi Newslettera oznacza akceptację przez Użytkownika niniejszego regulaminu oraz stanowiącej jego integralną część polityki prywatności i cookies (dalej jako: „Polityka Prywatności i cookies”).
 2. Aby dokonać rejestracji do usługi Newslettera należy:
  1. wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej poprzez podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska, którą reprezentuje Użytkownik;
  2. zaznaczyć pole „zapisz się teraz”;
  3. wykonanie powyższego oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail Użytkownika Newslettera jako informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219, tekst jednolity oraz akceptację niniejszego regulaminu i polityki prywatności
 3. Wyrażenie zgody, o której mowa w punkcie 2.2.3 powyżej, jest całkowicie dobrowolne – niemniej jednak jest również konieczne do korzystania z usługi Newslettera. Niewyrażenie przedmiotowej zgody spowoduje, że usługa Newslettera nie będzie mogła być świadczona.
 4. Dokonanie rejestracji do usługi Newslettera zgodnie z procedurą wskazaną w punkcie 2.3 powyżej powoduje dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
 5. Do korzystania z usługi Newslettera konieczne są:
  1. posiadanie odpowiednich urządzeń: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne wraz z dostępem do internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej.
 6. Administrator nie zapewnia urządzeń, o których mowa w punkcie 2.5.1 powyżej, przeglądarek ani dostępu do internetu.
 7. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Administratorowi np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rusak@rusak.pl lub pisemnie na adres: Rusak Business Services sp. z o.o. ul. Odlewnicza 6, 03-231 Warszawa. Wzór oświadczenia o rezygnacji z usługi Newslettera stanowi załącznik do niniejszego regulaminu – przy czym posługiwanie się nim nie jest konieczne.
 8. Ponadto, Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera klikając na link „anuluj subskrypcję” umieszczony w stopce każdego Newslettera.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newslettera w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera Administrator poinformuje Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany w ramach procedury zapisywanie się na Newsletter.

3. Zasady korzystania z usługi Newsletter

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych podczas rejestracji do usługi Newslettera oraz podczas korzystania z niej. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w przypadku, gdy ulegną one zmianie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi Newslettera zgodnie z prawem oraz zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych czynności, które w jakikolwiek sposób zakłócałyby funkcjonowanie usługi Newslettera, Strony Internetowej lub jej elementów, w tym w szczególności zobowiązuje się powstrzymać od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony Internetowej lub jej elementów technicznych.
 4. Administrator jest upoważniony do wprowadzania dowolnych zmian w usłudze Newslettera, jak również do zaprzestania, trwale lub okresowo, świadczenia usługi bez podania przyczyny.
 5. Newsletter jest objęty prawami autorskimi lub innymi prawami przysługującymi Administratorowi lub innym osobom.

4. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newslettera mogą być składane przez Użytkownika na przykład:
  1. pisemnie na adres Administratora: Rusak Business Services sp. z o.o. ul. Odlewnicza 6, 03-231 Warszawa;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rusak@rusak.pl
 2. Zaleca się, aby reklamacja zawierała opis reklamacji, żądanie Użytkownika oraz dane Użytkownika. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Administrator w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Użytkownika reklamacji ustosunkuje się do reklamacji oraz powiadomi Użytkownika o sposobie dalszego postępowania.

5. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Użytkowników w ramach zapisywania się i korzystania z usługi Newslettera przetwarzane są przez Administratora, tj. Rusak Business Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odlewnicza 6, 03-231 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000086532, NIP: 1130080883, REGON: 010466179, kontaktowy adres e-mail: rusak@rusak.pl (dalej jako: „Administrator”).
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia przez Administratora usługi Newslettera. Niepodanie przedmiotowych danych spowoduje, że usługa Newslettera nie będzie mogła być świadczona.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w Polityce Prywatności.

6. Zmiany niniejszego regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku:
  1. konieczności dostosowania regulaminu do przepisów prawa lub decyzji i orzeczeń sądów lub organów władzy publicznej;
  2. zmiany funkcjonalności usługi Newslettera lub Strony Internetowej;
  3. zmiany danych, w tym nazw, adresów, numerów identyfikacyjnych, zamieszczonych w regulaminie;
  4. poprawy obsługi Użytkowników.
 2. O zmianie regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z linkiem do zmienionego regulaminu).
 3. Przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu Użytkownik może oświadczyć Administratorowi, że nie akceptuje zmienionego regulaminu. Oświadczenie o braku zgody na zmianę regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją przez Użytkownika z usługi Newslettera.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 6.3 powyżej ani nie zrezygnuje z usługi Newslettera przed wejściem w życie zmienionego regulaminu, zmieniony regulamin jest dla niego wiążący.

7. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

 1. Prawem właściwym dla zawieranej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszym regulaminie umowy o świadczenie usługi Newslettera jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem umowy na świadczenie usługi Newslettera będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.
 3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – informacje o zasadach dostępu do procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Konsument ma także prawo skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, służącej do internetowego rozstrzygania sporów, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 roku, poz. 459, tekst jednolity), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 roku, poz. 683, tekst jednolity) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219, tekst jednolity).
 2. Formularz oświadczenia o rezygnacji z usługi Newslettera stanowi załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu i jest jego integralną częścią.

Załącznik nr 1 do regulaminu Newslettera

XII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo aktualizacji treści Polityki prywatności.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany treści prezentowanych stronie bez uprzedzenia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakichkolwiek powodów niezależnych od Administratora Strona jest niedostępna w dowolnym czasie lub na dowolny okres.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do okazjonalnego ograniczenia dostępu do niektórych części Strony w związku z pracami konserwacyjnymi lub aktualizacją Strony.
 4. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia 07.11.2022 r.
 5. W sprawach nieregulowanych w Polityce prywatności, a dotyczących jego przedmiotu oraz z przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Polityki prywatności z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Polityki zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  a. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
  b. ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
  c. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianach w Kodeksie cywilnym,
  d. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej UŚUDE),
  e. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  f. RODO.

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA