Akcyza

W celu zapewnienia Klientom obsługi zgodnej z ich oczekiwaniami, w Warszawie uruchomiony został własny skład podatkowy Rusak Business Services. Tego rodzaju obiekt określany jest mianem miejsca o szczególnym statusie akcyzowym.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym [Dz.U.2022.143 t.j.] skład podatkowy jest miejscem, w którym określone wyroby akcyzowe są produkowane/przetwarzane lub magazynowane/przechowywane lub przeładowywane lub też są z niego wyprowadzane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Pod pojęciem „wyrobów akcyzowych” należy rozumieć, między innymi, alkohol, oleje smarowe czy tytoń.

Zawieszenie akcyzy

Dla wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym, przemieszczanych pomiędzy składami podatkowymi na terenie jednego kraju czy też przemieszczanych (w celu eksportu) na terytorium innego kraju, który to jest ostatecznie odpowiedzialny za wyprowadzenie towaru poza granice Unii Europejskiej, przewidziano w przepisach zastosowanie procedury zawieszenia akcyzy. W tym przypadku obowiązek podatkowy nie prowadzi do powstania zobowiązania podatkowego – innymi słowy zapłata akcyzy zostaje odroczona.

Skorzystanie z udogodnień prawnych takich, jak zawieszenie akcyzy wymaga zastosowania się do obowiązujących przepisów oraz dopełnienia obowiązków ewidencyjnych.

 

Podatek akcyzowy (akcyza) w Polsce i w Unii Europejskiej

Obowiązujące przepisy związane z podatkiem akcyzowym w Polsce wynikają z faktu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 roku. Polska, wraz z innymi krajami członkowskimi tworzy tak zwaną Unię Celną, co oznacza nie tylko zniesienie cła na granicach wewnątrz Wspólnoty, ale i ujednolicenie stawek celnych na towary pochodzące spoza Unii Europejskiej.

Produkty, które obejmuje akcyza, obłożone są podatkiem, którego wysokość stawek regulowana jest wewnętrznie przez poszczególne kraje członkowskie. W Polsce obowiązuje wspomniana już Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku (wraz z późniejszymi nowelizacjami).

 

Wsparcie w obsłudze akcyzowej

Wspieramy naszych Klientów w kwestiach związanych z obsługą akcyzową. Nasza oferta usługowa w tym zakresie obejmuje takie działania, jak:

 • rejestracja podmiotów w zakresie podatku akcyzowego (w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych – dawniej formularz AKC-R),
 • uzyskiwanie pozwoleń przewidzianych w przepisach ustawy o podatku akcyzowym (pozwolenie na prowadzenie składu podatkowego, pozwolenie na działanie jako zarejestrowany odbiorca),
 • wnioskowanie o wydanie zabezpieczenia generalnego, ryczałtowego oraz zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia,
 • obsługa systemu EMCS: otwieranie i zamykanie dokumentów e-AD (niezbędnych do przemieszczenia wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy),
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji przewidzianych w przepisach prawa akcyzowego,
 • obsługa nabyć wewnątrzwspólnotowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
 • obsługa składów podatkowych,
 • obsługa nabyć wewnątrzwspólnotowych w procedurze zapłaconej akcyzy,
 • wnioskowanie o wpis do rejestru podmiotów pośredniczących lub zużywających,
 • składanie deklaracji AKC-U, AKC-4 , AKC-4zo,
 • wsparcie w zakresie uzyskiwania banderoli podatkowych, legalizacyjnych,
 • składanie sprawozdań i raportów do Urzędu Regulacji Energetyki.

Przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy związanej z obsługą akcyzową zachęcamy do kontaktu z naszym przedstawicielem.

csc@rusak.pl

+48 787 25 22 55 (+48 RUSAKCALL)

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA